Ljekari


Doc.dr sci.Olivera Đokić
internista - kardiolog


Medicinski fakultet u Beogradu završila je u roku,1989.godine, sa prosečnom ocenom 9,03. Poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zavrsila je 1992.godine ( usmeni magistarski ispit položila sa ocenom “odličan“) , a nakon odbrane odbrane magistarskog rada stiče zvanje magistar medicinskih nauka. Specijalizaciju iz oblasti interne medicine upisala je 1994. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a specijalistički ispit položila 1998.sa ocenom („odličan“) i stekla zvanje specijalista interne medicine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Funkcija leve komore nakon operacija na ascendentnoj aorti“ odbranila je 2008.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktor medicinskih nauka. Uzu specijalizaciju iz oblasti kardiologije upisala je 2005.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, usmeni ispit položila sa ocenom 10 („deset“) i odbranom subspecijalističkog rada stekla zvanje subspecijalista kardiologije. Godine 2015.dobija zvanje primarijus. Zvanje Naučni saradnik dobija 2019. godine. Od školske 2019/2020. godine profesor na Visokoj Medicinskoj Školi “ Sveti Vasilije Ostroški“ u Beogradu. Godine 2020. izabrana u zvanje docenta na katedri za Internu medicinu Medicinskog fakulteta UKC u Banjoj Luci. Zaposlena je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu od 1993.godine , na kom je prošla sve stručne instance od kliničkog lekara, specijalizanta, specijaliste, subspecijaliste do načelnika odelenja.

Poseduje višegodisnje kliničko iskustvo u lečenju kardioloških i kardiohiruških bolesnika, sa primenom koimpletne neinvazivne kardiološke dijagnostike: ehokardiografije, holter EKG, holter pritiska, ergometrije. Stručna usavršavanja: Slovak Republic-Central European School of Immunology-Organized by Basel Institute ( Switzerland); Bergneustadt (Germany),Toronto General Hospital (Canada)

Aktivno učestvuje u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji, kao i u naučno-istarživačkim projekatima. Autor je većeg broja radova objavljenih u relevantnim naucnim casopisima, kao i prezentovanih na najvecim svetskim i evropskim stručnim skupovima, gde je bila i predsedavajuci plenarne sesije na Svetskom kongresu kardiohirurgije WSCTS 2016.godine. Predsednik je podružnice Srpskog lekarskog drustva na IKVB Dedinje. Član je kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije i Evropskog udruženja kardiologa. Govori engleski, francuski i nemački jezik.


Mr med.sci Dr Sanja Raičević
internista - endokrinolog


Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1990 godine. Specijalizaciju iz interne medicine započela je 1993 godine na Internom odjeljenju KBC Podgorica. Završnu godinu specijalizacije provela je u Kliničkom centru Srbije. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 1998 god. a subspecijalizaciju iz endokrinologije završilla je 2003 godine. Magistarski rad iz oblasti endokrinologije na temu " Nivo leptina kod pacijenata sa akromegalijom prije i poslije operacije" odbranila je 2000 godine pod mentorstvom Prof dr Svetozara Damjanovića. Rad je publikovan 2000 godine (The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2000 85:1, 147-154).

Od septembra 2005 do oktobra 2007 radila na Endokrinološkom odjeljenju u Univerzitetskoj bolnici Rikshospitalet u Oslu. Od novembra 2007 do septembra 2015 radila je na Endokrinološkom odjeljenju Akershus Univerzitetskoj bolnici u Oslu. Kao dio nastavnog sistema na Medicinskom fakultetu u Oslu redovno je održavala predavanja studentima medicine i specijalizantima interne medicine. Član je Norveškog Endokrinološkog udruženja za bolesti štitaste žlijezde. Autor je Smjernica u liječenju štistaste i paraštitaste zlijezde u Norveškom Nacionalnom Endokrinološkom sborniku.


Dr Goran Mandić
Internista - gastroenterolog


Medicinski faskultet završio je u Zagrebu 1989. godine. Specijalizaciju iz interne medicine započeo je 1993 na Internom odjeljenju KBC Podgorica . Završnu godinu specijalizacije proveo je u Kliničkom centru Srbije. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1998. godine a subspecijalizaciju iz gastroenterologije završio je 2003 godine . Od februara 1998. do novembra 2000. godine radio je kao specijalista interne medicine na Internom odjeljenju KBC u Podgorici.

Od 2001 do 2014 godine radio je kao internista gastroenterolog u vise Centralnih i Univerzitetskih bolnica u Norveskoj : Bolnica Molde /Sep 2001- Sep 2002 godine , Bolnica Sien/ - Sep 2002 - Jan 2002, Bolnica Forde/ Maj 2004- Avg 2005, Bolnica Lovisenberg, Oslo / Sep 2005 - Sep 2007, Bolnica Forde/Sep 2007 - Okt 2008, Univerzitetska bolnica Ullevol,Okt 2008 - jan 2010, Bolnica Lerdal/ Jan 2010 - Sep 2010, Bolnica Lovisenberg, Oslo/ Sep 2010 - Avg 2014

Član je Norveškog ljekarskog društva. Izlagao je na brojnim stručnim skupovima u Norveškoj. I dalje je periodično angažovan kao gastroenterolog u više bolnica u Norveškoj.


Doc. dr Dušan Mustur
reumatolog - fizijatar


Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu dana 30.07.1999.godine.

Specijalizaciju iz Fizikalne medicine i rehabilitacije završio dana 04.05.2006. godine sa odličnom ocjenom. Postdiplomske studije iz oblasti Reumatologije upisao 2002.godine, a magistarsku tezu odbranio je dana 25.05.2005.godine. Usmeni specijalistički ispit iz Reumatologije je položio 11.03.2009.godine sa ocjenom 10, a specijalistički rad „Procjena kvaliteta života pacijenata oboljelih od ankilozirajućeg spondilitisa prije i nakon fizikalnog tretmana” odbranio je 18.05.2010.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Efekti balneoklimatološkog i fizikalnog tretmana na zdravstveni status bolesnika sa ankilozirajućim spondilitisom” odbranio 16.04.2009.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Saradnik u nastavi na postdiplomskim studijama Fakulteta primijenjene fizioterapije od 2007-2009.godine, a od 2009.-2014.godine docent na Fakultetu primijenjene fizioterapije u Igalu. Dana 19.10.2009.god., imenovan od strane Rektora Univerziteta Crne Gore u Prodekana za naučno-istraživački rad na Fakultetu primjenjene terapije, funkciju obavljao do 2015.godine. Marta 2017.godine izabran u akademsko zvanje docent za oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Oktobra 2017.godine je imenovan za rukovodioca Studijskog programa Primijenjena fizioterapija Medicinskog fakulteta u Podgorici.

Predsjednik je Udruženja reumatologa Crne Gore, član predsjedništva Udruženja fizijatara Crne Gore. Član Evropske lige za borbu protiv reumatizma (EULAR), pri kojoj je predstavnik Crne Gore u Mreži mladih reumatologa Evrope (EMEUNET) od 2012.godine.


Mr sc med. dr Milica Subotić
dermatolog


Subotić upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu školske 1982/83 godine, diplomirala 1988. godine sa prosečnom ocenom 9,30.

Kao student boravila na studijskim putovanjima u Italiji, Madjarskoj, Austriji.

Obavezan lekarski staž u trajanju od 12 meseci odslužila u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu; državni ispit položila jula 1989. godine. Volonterski radila na Klinici za hematologiju od marta 1989 do novembra 1989. godine. Godine 1989 .godine novembra i decembra meseca boravila kao lekar gost na Klinici za hematologiju u Beču, Austrija ( Die Erste Staediche Klinik).

Od 1.01.1990 zaposlena na Klinici za dermatovenerološke bolesti u Novom Sadu. Specijalistički ispit iz oblasti Dermatovenerologija položila juna 1993. godine.
Godine 1995. odbranila magistarski rad pod naslovom „Etiološki uzroci erythema nodosum i njihov uticaj na kliničku sliku i tok bolesti“.
Godine 2007. završila edukaciju iz oblasti Imunofluorescentne dijagnostike buloznih dermatoza u Klinici za dermatovenerologiju VMA, Beograd.
Godine 2007/2009 odslušala i položila predmete predviđene programom doktorskih studija.
Godine 2013. kao lekar gost boravila u laboratoriji za Dermatopatologiju Yale University, New Haven, U.S.A.
U dva mandata sekretar Dermatovenerološke sekcije Društva lekara Vojvodine.
U dva mandata predsednik Dermatovenerološke sekcije Društva lekara Vojvodine.
Član Predsedništva društva lekara Vojvodine.
Član sekcije dermatovenerologa i alergologa Društva lekara Vojvodine i Srpskog lekarskog društva.
Autor i koautor više naučnih radova i poglavlja u udžbenicima iz oblasti Dermatovenerologija.
Uže polje rada lečenje akni, opšta dermatologija, dermatohirurgija, dermoskopija.


Kontaktirajte nas ili zakažite pregled